Haukihankkeen tilaisuus 23.2.2023

08.03.2023

Hauen lisääntymisalueiden selvityshanke käyntiin 23.2.2023 tilaisuudessa

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue järjesti asiasta yleisötilaisuuden Nokian kirjastotalon Virran kokoustila Pajassa torstaina 23.02.2023. 

Yleisötilaisuus oli tarkoitettu ensi sijaisesti vesialueen omistajille.

Yleisötilaisuudessa kerrottiin haukien ekologiasta ja esiteltiin alkuhaastatteluissa esille tulleita kohteita, jotka voisivat olla kunnostettavissa tai joita voitaisiin ennallistamalla kunnostaa hauen lisääntymisalueiksi. Tilaisuudessa oli vapaamuotoista keskustelua hankkeen esittelyn jälkeen.

Lyhyesti hankkeesta:

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on käynnissä hauen lisääntymisalueiden selvityshanke, jossa hankkeen tavoitteena on kartoittaa, onko Pirkkalan, Kyrösjärven ja Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueiden reittivesien alueilla sellaisia rantakosteikkoja, joihin voitaisiin perustaa "haukitehdas" tai edesauttaa muuten hauen lisääntymisen onnistumista alueella. Säännöstely vaikeuttaa hauen kudun onnistumista kaikilla kolmen kalatalousalueen vesillä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa kartta- ja maastokatselmusten perusteella sellaiset kohteet, mihin haukitehtaita olisi mahdollista perustaa. Lisäksi kartoitetaan kohteet, mitkä olisivat luontaisesti sopivia hauen kutualueiksi, jos säännöstelyn avulla alueen vesitys saataisiin sopivaksi hauen kutemisen kannalta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä hauen arvostusta ja sen käyttöä elintarvikkeeksi.

Projektista vastaa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue yhteistyössä Pirkkalan ja Kyrösjärven kalatalousalueiden kanssa.

Lisäksi hanketta rahoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalousyksikkö kalatalouden edistämismäärärahoista ja alueen kalatalousmaksuvaroista.