Kalastuksen valvonta

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella on 21 valtuutettua kalastuksenvalvojaa.

"Kalastuksen valvonnan tavoitteena on, että noudatetaan kalastusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä ja kalastavilla henkilöillä on asianmukaiset luvat. Valvonta on keskeinen osa kala- ja rapukantojen kestävää käyttöä.

Kalastusta valvovat kalastuksenvalvojat, poliisi, kalastusviranomaiset, rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erävalvojat ja tulli. Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään se, joka suorittanut hyväksytysti kalastuksenvalvojan kokeen, on oikeustoimikelpoinen ja tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja sopii henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään. Valvojan tulee olle ELY-keskuksen hyväksymä.

Kalastuksenvalvojalla tulee olla ELY-keskuksen hyväksymisen lisäksi valtuutus kalatalousalueelta, osakaskunnalta tai vesialueen omistajalta valvoa kalastusta.

Kalastuksenvalvojalla on oltava kalastuksenvalvojakortti, joka hänen on pyydettäessä esitettävä kalastajalle."

Lähde: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastuksen-valvonta

MMM:n asetus kalastuksenvalvonnasta (1577/2015), 1.1.2016


Oheisissa Kalastajan Kanavan videoissa esitellään kalastuksenvalvontaa