Hiusjoen-Karinjoen ja Taipaleenjoen kiinteistöjen omistajille kysely / KVVY & Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue

06.04.2023

Kirjeet on lähetetty kuun vaihteessa. 

Kirjeen keskeistä sisältöä :

" Kalatalousalue on tehnyt yhteistyötä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY Yhdistys) kanssa virtavesien ja taimenkanojen tilan parantamiseksi. Hiusjoen-Karinjoen sekä Sävijoen ja Taipaleenjoen tila ja kunnostusmahdollisuudet selvitettiin vuonna 2012. Esiselvitykset jatkuivat vuosina 2016 ja 2017, kun alueen virtavesissä toteutettiin sähkökoekalastuksia taimenen luontaisen esiintymisen selvittämiseksi. Koekalastuksilla ei tehty havaintoja taimenista. 

Virtavesien kartoitukset osoittivat, että sekä Hiusjoessa-Karinjoessa että Taipaleenjoessa on paljon kovapohjoisia hyvin virtaavia virta- ja koskipaikkoja, jotka soveltuva kunnostustoimien jälkeen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. Taimenen elinmahdollisuuksien mahdollistamiseksi peratut koskialueet tulisi kuitenkin kunnostaa ja virtavedessä olevat kalojen vapaata liikkumista rajoittavat esteet muuttaa kalojen kuljettaviksi. 

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue haki ja sai Pohjois-Savon ELY-keskukselta avustusta taimenen mätirasiaistutusten ja sähkökoekalastusten toteuttamiseksi vuonna 2022. Taimenen mäti-istutusten tavoitteena oli selvittää virtavesien soveltuvuutta taimenen elinympäristönä. Kevättalla 2022 taimenen mädin haudontavaihe ja kuoriutuminen onnistuivat hyvin sekä Hiusjoen-Karinjoessa että Taipaleenjoessa. 

Loppukesällä sähkökalastuksilla selvitettiin kesänvanhojen taimenen poikasten määriä istutusalueilla. Vaikka molemmista virtavesistä saatiin taimenen poikasia saaliiksi, määrät jäivät odotettua alhaisemmaksi. 

Taimenen mätirasiaistutusten lisäksi Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on käynnistänyt yhteistyössä KVVY:n kanssa Hiusjoen-Karinjoen Jyränkosken padon kalatien suunnitelman laadinnan, joka valmistuu vuoden 2023 aikana. 


Tämän kirjeen tarkoituksena on kartoittaa maa-alueiden omistajien näkemyksiä virtavesikunnostuksia ja taimenkannan hoitotoimenpiteitä kohtaan. Virtavesikunnostukset ja taimenkannan hoitotoimet eivät rajoita maanomistajien kiinteistöjen tai veden käyttöä, eivätkä ne aiheuta velvoitteita kiinteistöjen omistajille. Maanomistajat eivät myöskään joudu osallistumaan kunnostustoimien toteuttamisen kustannuksiin. Kyselylomakkeella selvitämme myös, onko maa-alueiden omistajilla halukkuutta toteuttaa omilla maa-alueillaan muita vesistökunnostustoimia, jotka parantavat vesistön tilaa. 

Suostumukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulemme tarvittaessa käymään kiinteistöjen omistajien kanssa läpi, mitä kunnostustoimia uomassa voidaan tehdä. Kunnostustoimien toteuttamisessa otamme huomioon kiinteistöjen omistajien vaatimukset ja toiveet. Yhteystiedot on saatu Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kiinteistötietojärjestelmästä. "