Toutain alamitta 50cm 1.1.2023 lukien

24.01.2023

Otteita päätöksestä 

POSELY191/2022 

VARELY/7324/2022


" Kalastuslain (379/2015) 53 § mukaisen päätös kalojen pyyntimitoista 

Pohjois-Savon ELY-keskus määrää kalastuslain (379/2015) 53 § nojalla seuraavasti: 

1. Toutaimen alimmaksi pyyntimitaksi 50 cm Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueella 1.1.2023 - 31.12.2027 väliseksi ajaksi. 


Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat ratkaisseet asian ja antaneet päätöksen 19.10.2022 toimitetun hakemuksen perusteella. 

1) Toutain on nykyään silmälläpidettävä kalalaji. Aikaisemmin laji oli uhanalainen, mutta istutusten ansiosta lajin kanta elpyi. Esimerkiksi Kulo- ja Rautavedellä kannan tiheys oli suurimmillaan vuosina 2002-2008. Sen jälkeen kannan tiheys on pienentynyt. Viime vuosina Kulo- ja Rautaveden toutainkannan tiheydessä on ollut suuria vaihteluita, mutta ei selvää suuntaa. Kokemäenjoen yläosan vesistöaluetta yhdistävä tekijä on, etteivät nykyiset toutainsaaliit yllä samalle tasolle kuin 2000-luvun alkupuolella. Toutaimen luontainen lisääntyminen ei siis pysty ylläpitämään yhtä tiheitä kantoja kuin mitä suurimittaisilla istutuksilla saatiin aikaan. Toutaimen suojelun merkittävämpiä saavutuksia on, että laji on pystynyt muodostamaan omavaraisen kannan Siuron reitille.

 Mouhijärvelle on istutettu 1990-luvun puolivälissä toutaimia, mutta vuonna 2018 tehdyn kalastustiedustelun mukaan toutaimia ei ollut saatu saaliiksi. Kiikoisjärven toutainkannasta ei ole tietoja. Tupurlanjärvessä on lisääntyvä toutainkanta, joka on todennäköisesti yhteydessä Kuloveden toutainkantaan. Karhejärven ja Houhajärven toutainkannasta ei ole tietoja. Toutain tulee lisääntymisikään vasta 6-9-vuotiaana, jolloin sen paino on noin 1,5 kiloa. Toutain saavuttaa Kulo- ja Rautavedessä 50 cm pituuden noin 7-vuoden ikäisenä. Voidaan olettaa, että suurin osa esitetyn alamitan saavuttaneista toutaimista on lisääntymiskykyisiä.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti 50 cm alin pyyntimitta on perusteltu. Se turvaa toutaimen lisääntymisen lajin tärkeällä esiintymisalueella. Toutain on vaelluskala. Kalastuslain esitöissä todetaan, että kalastusrajoitusten asettamiseen valtuuttavien säännösten soveltamiskynnys olisi laissa mainittujen vaelluskalojen erityisen arvon ja niiden elinkierron erityispiirteiden vuoksi matalampi kuin yleisissä kalastuksen rajoittamisen mahdollistavissa valtuutussäännöksissä. ELY-keskus katsoo, että Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen vesialueet ovat toutaimen keskeinen lajin lisääntymisen ja elinvoimaisuuden kannalta. Rajoituksella turvataan lajin lisääntyminen niin, että on epätodennäköistä, että lajin tuotto olisi vaarassa heikentyä niin, että toutaimesta tulisi uudelleen uhanalainen kalalaji. Kalastusrajoitus voidaan tehdä KalL 53 perusteella. 

Rajoituspäätös on annettu viideksi vuodeksi eli 1.1.2023 ja 31.12.2027 väliseksi ajaksi. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue tulee seurata vesiensä toutainkantojen tilaa ja niiden kehitystä sekä rajoitusmääräyksen vaikutuksia toutainsaaliiseen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Saatujen tietojen perusteella kalatalousalue voi hakea jatkoaikaa rajoitusmääräykselle, mikä katsoo sen tarpeelliseksi tavoitteen saavuttamisen kannalta. "